Monday, November 16, 2009

Our Father

(Bagong Misal - J. Roel Lungay)

Ama namin sumasalangit Ka
Sambahin ang ngalan Mo
Mapasaamin ang kaharian Mo
Sundin ang loob Mo
Dito sa lupa para nang sa langit
Bigyan mo kami ngayon
Nang aming kakanin sa araw-araw
At patawarin Mo kami
Sa aming mga sala
Para nang pagpapatawad namin
Sa nagkakasala sa amin
At huwag Mo kaming ipahintulot sa tukso
At iadya Mo kami sa lahat ng masama

Copyright © 1982 Fro's Music
International Copyright Secured. All Rights Reserved

St. Augustine Major Seminary (SASMA)
Tagaytay City, Philippines
MISASMA 1983


+

No comments:

Post a Comment